NORTH POLE

M/V Plancius
รับเพียง 15 คู่ การันตีกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน

ทริปตะลุยขั้วโลกเหนือ
ตามล่าหาหมีขาวและสัตว์โลกแสนน่ารัก
เดินทาง 21 มิ.ย.-01 ก.ค. 62 (8 คืน 11 วัน)

สุดพิเศษ! ฟรีเครื่องดื่มรวมแอลกอฮอล์ทุกมื้อ

พิเศษ
350,000
บาท

DESCRIPTION
Timetable

SVALBARD & POLAR BEAR SPECIAL
M/V PLANCIUS
เปิดประตูสู่ NORTH POLE เยือนแผ่นดินขั้วโลกเหนือ เที่ยวเกาะสวาลบาร์ด ตามล่าหมีขาว 
ชมสัตว์โลกหายากอย่างใกล้ชิด ล่องเรือเที่ยวเส้นทาง UNSEEN ตระการตาธารน้ำแข็งใหญ่สุดมหึมา
แบบ 360 องศา สำรวจดินแดนที่อยู่เหนือสุดของทวีปยุโรป เที่ยวหมู่บ้านชาวประมงแห่งสวีเดน

DAY

PORT

21 มิ.ย.62

เดินทางโดยสายการบินไทย TG954  กรุงเทพฯ-กรุงออสโล

22 มิ.ย.62

เที่ยวเมืองชายทะเลสไตล์รีสอร์ทของ เกร๊บเบสตัด สวีเดน

23 มิ.ย.62

ร่วมกิจกรรมล่องเรือประมง ชมวิว พร้อมทานอาหารซีฟู๊ดสดๆ ที่จับได้ขณะล่องเรือ
เดินทางสู่ กรุงออสโล เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือฟร็อม  และพิพิธภัณฑ์เรือคอนติกิ 
เดินทางไป เมืองลองเยียร์บีน (เกาะสวาลบาร์ด )
เดินทางโดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ SK 4496

24 มิ.ย.62

นำท่านสู่เมืองลองเยียร์บีน ร่วมกิจกรรมสำรวจเหมืองถ่านหินเก่า หมายเลข 3
ต้อนรับสู่เรือเดินสำรวจ แพลนชุส (Expedition Cruise M/V Plancius)
นำท่านล่องออกจากอีสฟยอร์ด ซึ่งมีโอกาสพบวาฬ

25 มิ.ย.62

ล่องสู่ ครอสสฟยอร์ด ลงเรือเล็ก ชมธารน้ำแข็ง หน้าผาที่นกมาวางไข่เป็นหมื่นๆตัว 
มีโอกาสพบจิ้งจอกอาร์คติกและแมวน้ำ  
ช่วงบ่าย เรือล่องสู่ นิวโอเลซุนด์ ชุมชนเหนือสุดของโลก

26 มิ.ย.62 ล่องสู่ ร้อดฟยอร์ด ชมฟยอร์ดธารน้ำแข็ง แบบ 360 องศา
พร้อมโอกาสใกล้ชิดหมีขั้วโลก (Polar bears)
27 มิ.ย.62 ล่องสู่ อ่าวฟอร์ลันด์ซุนเดท พบสัตว์ตัวร้ายที่แสนน่ารัก วอลรัส ที่รวมกันอยู่เป็นฝูง

28 มิ.ย.62

เรือจอดเทียบท่า พักผ่อนและเที่ยวชม เมืองลองเยียร์บีน

29 มิ.ย.62 เดินทางโดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ SK 4497
ทัวร์กรุงออสโล ชมสวนประติมากรรมวีเกลันด์ พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งและช้อปปิ้งจุใจ

30 มิ.ย.62 เดินทางโดยสายการบินไทย  TG 955 กรุงออสโล-กรุงเทพฯ
01 ก.ค.62 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
10:00 am
10:00 am
10:00 am
10:00 am

Please rotate to show Gallery

PRINCESS CRUISES (GSA – THAILAND)
โทร. :   02 635 2450-69 #504-509
แฟกซ์ : 02 635 0174  
E-mail : gsa@regaleintl.com

ราคารวม
- รวมตั๋วเครื่องบิน พร้อมหัวหน้าทัวร์ ปละผู้ดูแลการเดินทาง


  • บริษัทฯ ในฐานะเป็นตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่นๆ พร้อมทั้งโรงแรมและสำนักงานจัดนำเที่ยวเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว จะไม่รับผิดชอบต่อการได้รับบาดเจ็บ สูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งอาจจะเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุร้ายแรงทางธรรมชาติ และปัญหาด้านการเมือง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุร้ายแรงทางธรรมชาติ และปัญหาด้านการเมือง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักใหญ่
  • เนื่องจากการเดินทางเป็นลักษณะแบบเหมาจ่าย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในกรณีที่ท่านไม่ใช้บริการที่ทางบริษัทฯ ได้จัดให้
  • ในกรณีที่ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศ บริษัทฯ สามารถเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ให้กับท่าน แต่การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศที่ท่านจะเดินทางนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หรือค่ายกเลิกการเดินทาง หากการพิจารณายื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน “ไม่ผ่าน”
  • บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบ 16 ท่าน
  • เงื่อนไขของสายการบิน : ตั๋วเดินทางเป็นหมู่คณะ (Group) จะไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ตลอดเส้นทาง โดยสายการบินจะเป็นผู้ดำเนินการเลือกที่นั่งให้หลังจากทำการออกตั๋วแล้ว

Alternate Text
วันเดินทางอื่นๆ

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02 635 2450-69 #504-509

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02 635 2450-69 #504-509