เที่ยวรอบเกาะ แทสมาเนีย Melbourne

Golden Princess 
CRUISE + FLY + HOTEL + TRANSFER

Timetable
DAY
PORT
ARRIVE
DEPART
1
Check in at Suvarnabhumi Airport
 
 
2
Bangkok - Melbourne TG 465 (00.05-13.05)
Stamford Plaza Melbourne Hotel
3
Melbourne,Australia (Embark)
-
04.00 PM
4
Wineglass Bay&Oyster Bay
02.00 PM
06:00 PM
5
Hobart (Tasmania),Australia
07:00 AM
Overnight
6
Hobart (Tasmania),Australia
Port Arthur(Tasmania),Australia
-
09.00 AM
05:30 AM
06.00 PM
7
At Sea
08:00 AM
18:00 PM
8
Melbourne,Australia
Melbourne - Bangkok TG 466 (15.25 - 20.35)
Arrival Bangkok at 20.35
06.00 AM
-

Please rotate to show Gallery

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพ-เมลเบิร์น-กรุงเทพ สายการบินไทย
 • โรงแรมที่พัก 1 คืน ก่อนขึ้นเรือ Stamford Plaza Melbourne Hotel ห้องคู่
 • ห้องพักบนเรือ ตามประเภทที่ท่านเลือก (พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้อง / 5 คืน)
 • อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
 • ภาษีสนามบิน
 • ภาษีท่าเรือ
 • ประกันการเดินทาง
 • รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-ท่าเรือ-สนามบิน (เฉพาะวันที่ขึ้น-ลงเรือเท่านั้น)

 • วีซ่า
 • ค่าแปลเอกสาร (ถ้ามี)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

PRINCESS CRUISES (GSA – THAILAND)
โทร. : 02 635 2450-69 #504-509
แฟกซ์ :  02 635 0174  
E-mail : gsa@regaleintl.com

 • ชำระมัดจำท่านละ  25,000.- บาท  ภายใน 1-3 วัน  หลังจากที่ท่านได้ทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใน 75 วันก่อนออกเดินทาง

*** หากระยะเวลาในการจองน้อยกว่า 75 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ใคร่ขอเรียกเก็บยอดทั้งหมดทันทีที่ทำการจอง***

 • ยกเลิกมากกว่า  75 วันขึ้นไป 
  : ชำระค่าดำเนินการ
  3,500.- บาท
 • ยกเลิกภายใน  74 – 61 วันก่อนเดินทาง 
  : ไม่คืนเงินค่ามัดจำ
 • ยกเลิกภายใน  60 – 29 วันก่อนเดินทาง 
  : ชำระ
    50% ของราคาเต็ม
 • ยกเลิกภายใน  28 – 15 วันก่อนเดินทาง 
  : ชำระ
    75% ของราคาเต็ม
 • ยกเลิกภายใน 14 วันก่อนเดินทาง
  : ชำระ
  100 % เต็ม

 • บริษัทฯ ในฐานะเป็นตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่นๆ พร้อมทั้งโรงแรมและสำนักงานจัดนำเที่ยวเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว จะไม่รับผิดชอบต่อการได้รับบาดเจ็บ สูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งอาจจะเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุร้ายแรงทางธรรมชาติ และปัญหาด้านการเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุร้ายแรงทางธรรมชาติ และปัญหาด้านการเมือง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักใหญ่
 • เนื่องจากการเดินทางเป็นลักษณะแบบเหมาจ่าย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในกรณีที่ท่านไม่ใช้บริการที่ทางบริษัทฯ ได้จัดให้
 • ในกรณีที่ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศ บริษัทฯ สามารถเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ให้กับท่าน แต่การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศที่ท่านจะเดินทางนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หรือค่ายกเลิกการเดินทาง หากการพิจารณายื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน “ไม่ผ่าน”
 • บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบ 16 ท่าน
 • เงื่อนไขของสายการบิน : ตั๋วเดินทางเป็นหมู่คณะ (Group) จะไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ตลอดเส้นทาง โดยสายการบินจะเป็นผู้ดำเนินการเลือกที่นั่งให้หลังจากทำการออกตั๋วแล้ว

Alternate Text
วันเดินทางอื่นๆ

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02 635 2450-69 #504-509

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02 635 2450-69 #504-509